14 серпня 2013


Відповідно до частини 4 статті 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» рішення посадових осіб районної державної адміністрації можуть бути оскаржені:

Президенту України,

органу виконавчої влади вищого рівня (облдержадміністрації)

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,

до суду.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» акти райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою облдержадміністрації або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Порядок підготовки документів до суду залежить від того, що стало предметом та підставами подання позову та регламентується відповідно:

1. Кодексом адміністративного судочинства України .

2. Господарським процесуальним кодексом України .

3. Цивільним-процесуальним кодексом України .

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, облдержадміністрації, або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов`язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації або її посадових осіб до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України .

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону України «Про доступ до публічної інформації);

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені райдержадміністрацією або її посадовими особами, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

вапр
ууц
цуе
еку
паврва