26 вересня 2018

 

Закон України "Про звернення громадян" 

 

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341)

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

2. Розділ II доповнити статтею 23-1 такого змісту:

"Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України - щодо електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України - щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України - щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради - щодо електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:

пунктів 4-6 цього розділу цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

абзацу п’ятого пункту 1 та пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності через місяць з дня опублікування цього Закону.

2. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів електронна петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається у порядку, визначеному пунктом 2 розділу I цього Закону, за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:

1) до 1 тисячі жителів - не менше ніж 50 підписів;

2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів - не менше ніж 75 підписів;

3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів - не менше ніж 100 підписів;

4) від 100 тисяч до 500 тисяч жителів - не менше ніж 250 підписів;

5) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - не менше ніж 500 підписів;

6) понад 1 мільйон жителів - не менше ніж 1000 підписів.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду".

У зв’язку з цим частини восьму - шістнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - сімнадцятою;

2) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):

доповнити главою 36-1 такого змісту:

"Глава 36-1 
РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

Стаття 223-1. Підготовка до розгляду електронної петиції

1. У разі отримання Верховною Радою електронної петиції відповідно до Закону України"Про звернення громадян" Голова Верховної Ради України не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її в комітет, який відповідно до предмета відання визначається головним з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.

2. Головний комітет не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання головного комітету запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності - представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

Головний комітет затверджує висновок про результати розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, а також у разі необхідності готує проект відповідного акта Верховної Ради. У разі наявності в електронній петиції клопотання про проведення парламентських слухань комітет готує відповідний проект постанови Верховної Ради та подає його в порядку, визначеному цим законом.

Стаття 223-2. Розгляд електронної петиції на засіданні Верховної Ради

1. Висновок головного комітету та проект акта Верховної Ради, підготовлений головним комітетом, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради обговорюється за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) на наступному після дня внесення пленарному засіданні Верховної Ради";

частину першу статті 235 після слова "громадськості" доповнити словами "автор (ініціатор) електронної петиції".

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

5. Запропонувати Президенту України прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти рішення, необхідні для реалізації цього Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
2 липня 2015 року 
№ 577-VIII

 

 

 

 


 

                                            У К А З 

                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

            Про першочергові заходи щодо забезпечення 

            реалізації та гарантування конституційного 

             права на звернення до органів державної 

            влади та органів місцевого самоврядування 

 

 

     З метою  забезпечення  реалізації та гарантування закріплених 

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до  органів 

державної   влади   та  органів  місцевого  самоврядування,  права 

громадян на участь  в  управлінні  державними  справами,  а  також 

підвищення  ефективності роботи органів державної влади та органів 

місцевого  самоврядування  зі  зверненнями  громадян,   ураховуючи 

необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень 

громадян відповідно  до  вимог  законодавства  України,  керуючись 

частиною  другою  статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та 

статтею 28 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР  ), 

п о с т а н о в л я ю:

 

     1. Кабінету    Міністрів    України,   міністерствам,   іншим 

центральним органам виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної 

Республіки Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським, 

районним   державним   адміністраціям   та    органам    місцевого 

самоврядування   вжити   невідкладних  заходів  щодо  забезпечення 

реалізації конституційних прав громадян на письмове  звернення  та 

особистий  прийом,  обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді, 

неухильного виконання норм Закону України "Про звернення громадян" 

393/96-ВР  ),  упорядкування  роботи  зі  зверненнями громадян, 

зокрема, щодо:

 

     недопущення надання   неоднозначних,   необгрунтованих    або 

неповних   відповідей   за  зверненнями  громадян,  із  порушенням 

строків,  установлених  законодавством,   безпідставної   передачі 

розгляду звернень іншим органам;

 

     викоренення практики  визнання заяв чи скарг необгрунтованими 

без роз'яснення заявникам порядку  оскарження  прийнятих  за  ними 

рішень;

 

     створення умов  для участі заявників у перевірці поданих ними 

заяв  чи  скарг,  надання  можливості  знайомитися  з  матеріалами 

перевірок відповідних звернень;

 

     узяття під особистий контроль керівниками відповідних органів 

розгляду  звернень  та  забезпечення   проведення   першочергового 

особистого  прийому  жінок,  яким присвоєно почесне звання України 

"Мати-героїня",  інвалідів  Великої  Вітчизняної   війни,   Героїв 

Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

 

     приділення особливої   уваги   вирішенню   проблем,  з  якими 

звертаються ветерани війни  та  праці,  інваліди,  громадяни,  які 

постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  багатодітні 

сім'ї,  одинокі  матері  та   інші   громадяни,   які   потребують 

соціального захисту та підтримки;

 

     запровадження постійного   контролю  за  організацією  роботи 

посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

 

     з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, 

систематичного    аналізу   випадків   безпідставної   відмови   в 

задоволенні  законних  вимог  заявників,  проявів   упередженості, 

халатності та формалізму при розгляді звернень;

 

     вжиття заходів   для   поновлення  прав  і  свобод  громадян, 

порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення 

громадян,  притягнення  винних  осіб  у  встановленому  порядку до 

відповідальності,  в тому числі до дисциплінарної відповідальності 

за  невиконання  чи  неналежне виконання службових обов'язків щодо 

розгляду звернень громадян;

 

     забезпечення створення  та  функціонування  гарячих  ліній  і 

телефонів  довіри,  проведення  широкої  роз'яснювальної  роботи з 

питань реалізації громадянами  права  на  звернення  та  особистий 

прийом.

 

     2. Запровадити:

 

     постійний моніторинг   додержання   законодавства   з  питань 

звернень  громадян  місцевими  державними  адміністраціями  та  їх 

структурними підрозділами, поклавши його здійснення на Секретаріат 

Президента України;

 

     періодичні, не рідше одного разу на  рік,  особисті  доповіді 

про  стан  роботи місцевих органів виконавчої влади зі зверненнями 

громадян:

 

     - Голови Ради міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  голів 

обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних 

адміністрацій - перед Президентом України;

 

     - голів районних,  районних у  містах  Києві  та  Севастополі 

державних   адміністрацій   -  перед  Радою  міністрів  Автономної 

Республіки Крим,  головами обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій.

 

     3. Визнати  за  необхідне для сприяння громадянам у вирішенні 

за місцем їх  проживання  питань,  з  якими  вони  звертаються  до 

органів   державної   влади,   органів  місцевого  самоврядування, 

утворити при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних, 

Київській   та   Севастопольській   міських,   районних  державних 

адміністраціях постійно діючі комісії з питань  розгляду  звернень 

громадян  на  чолі з керівниками відповідних органів із включенням 

до їх складу  представників  місцевих  органів  виконавчої  влади, 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

 

     Голові Ради  міністрів  Автономної  Республіки Крим,  головам 

місцевих  державних  адміністрацій  прозвітувати   про   утворення 

зазначених  комісій у місячний строк та забезпечувати в подальшому 

проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць.

 

     4. Кабінету Міністрів України:

 

     завершити підготовку  та  внести  в  шестимісячний  строк   у 

встановленому   порядку   до   Верховної   Ради   України   проект 

Адміністративно-процедурного     кодексу,     забезпечити     його 

супроводження під час розгляду парламентом;

 

     розробити та  подати  в  шестимісячний  строк у встановленому 

порядку  на  розгляд  Верховної  Ради  України  законопроект   про 

внесення  змін  до законодавчих актів щодо вдосконалення правового 

регулювання  питань  гарантування  права  громадян  на  звернення, 

поновлення порушених прав і свобод заявників,  запровадження нових 

форм взаємодії між органами державної влади та органами  місцевого 

самоврядування,  фізичними  і  юридичними  особами,  в  тому числі 

можливості реалізації громадянами права на  звернення  до  органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом подання 

звернень із використанням мережі Інтернет;

 

     забезпечити після набрання чинності відповідними  змінами  до 

законів запровадження прийняття та розгляду звернень громадян,  що 

подаються з використанням мережі Інтернет;

 

     затвердити у  тримісячний  строк   єдиний   загальнодержавний 

класифікатор звернень громадян;

 

     запровадити до  1  січня  2009 року єдину комп'ютерну систему 

обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у них 

питань   в   органах   виконавчої   влади   та  органах  місцевого 

самоврядування;

 

     забезпечити впровадження   у   шестимісячний   строк   єдиної 

методики  оцінки  організації  роботи  зі  зверненнями  громадян в 

органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

 

     забезпечувати систематичне   проведення    перевірки    стану 

організації  роботи  зі  зверненнями  громадян  та  висвітлення  в 

засобах  масової  інформації  результатів  відповідної  роботи  за 

єдиною методикою;

 

     забезпечити подання  не  рідше двох разів на рік центральними 

органами виконавчої влади доповідей Президентові України про  стан 

організації  роботи  зі  зверненнями  громадян  та  вжиті  заходи, 

спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного 

права громадян на звернення;

 

     забезпечувати систематичне  висвітлення  органами  виконавчої 

влади через засоби масової інформації та розміщення  на  офіційних 

веб-сайтах  відповідних   органів   узагальнених  матеріалів  щодо 

організації роботи зі  зверненнями  громадян,  графіків  особистих 

прийомів громадян посадовими особами цих органів;

 

     вжити додаткових    заходів,    спрямованих   на   поліпшення 

інформованості населення про стан роботи зі  зверненнями  громадян 

та надання правової допомоги з цих питань;

 

     опрацювати питання   щодо   створення  в  районних  державних 

адміністраціях окремих структурних підрозділів,  відповідальних за 

організацію роботи зі зверненнями громадян;

 

     забезпечувати участь    представників   центральних   органів 

виконавчої влади у прийомі громадян, які звертаються до Президента 

України.

 

     5. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, 

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

     затвердити річні графіки перевірок  додержання  законодавства 

про   звернення   громадян   у   відповідних   районних  державних 

адміністраціях,  передбачивши  проведення   перевірок   діяльності 

кожної з них не рідше двох разів на рік,  надати затверджені річні 

графіки Секретаріату Президента України;

 

     оприлюднювати щоквартально у засобах масової інформації та на 

офіційних веб-сайтах відповідних органів узагальнені відомості про 

організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення  порушених 

у  них  питань,  надавати  зазначені узагальнені відомості та дані 

щодо їх оприлюднення Секретаріату Президента України;

 

     забезпечувати щомісячне проведення  дня  контролю,  в  рамках 

якого  здійснювати  виїзні  перевірки  стану  виконання  доручень, 

наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду 

звернень громадян Президентом України,  Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями;

 

     визначити у місячний строк представників для участі у прийомі 

громадян, які звертаються до Президента України;

 

     постійно аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються 

у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх 

породжують  та  за   результатами   такого   аналізу   вносити   в 

установленому   порядку   пропозиції   щодо  розв'язання  найбільш 

актуальних проблем,  зокрема внесення змін до актів  законодавства 

України.

 

     6. Раді   міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  місцевим 

державним адміністраціям:

 

     затвердити у десятиденний строк графіки проведення особистого 

прийому  громадян  посадовими  особами  Ради  міністрів Автономної 

Республіки Крим,  місцевих державних адміністрацій,  передбачивши, 

зокрема,   участь  в  особистому  прийомі  заступників  керівників 

відповідних  органів,  проведення  особистого  прийому  не   рідше 

чотирьох  разів  на  місяць,  у  тому числі двох особистих виїзних 

прийомів громадян,  та забезпечувати проведення прийомів  громадян 

за затвердженими графіками;

 

     надавати Секретаріату    Президента    України    інформацію, 

документи  та  матеріали,  необхідні  для  здійснення   постійного 

моніторингу  додержання місцевими державними адміністраціями та їх 

структурними  підрозділами   законодавства   з   питань   звернень 

громадян.

 

     7. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:

 

     вжити додаткових   заходів   щодо   забезпечення  нагляду  за 

додержанням  прав  громадян  на  звернення  та  особистий  прийом, 

додержанням   законів   з  питань  звернень  громадян,  поновлення 

порушених прав;

 

     забезпечувати участь  представників  органів  прокуратури   в 

роботі   постійно   діючих  комісій  з  питань  розгляду  звернень 

громадян.

 

     8. Визнати такими, що втратили чинність:

 

     Указ Президента України  від  19  березня  1997  року  N  241 

( 241/97  )  "Про  заходи  щодо  забезпечення  конституційних прав 

громадян на звернення";

 

     Указ Президента  України  від  13  серпня  2002  року  N  700 

( 700/2002  )  "Про  додаткові заходи щодо забезпечення реалізації 

громадянами конституційного права на звернення";

 

     Указ Президента  України  від  14  квітня  2004  року  N  434 

( 434/2004  )  "Про невідкладні заходи з удосконалення організації 

прийому громадян  органами  державної  влади,  органами  місцевого 

самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів".

 

     9. Контроль  за  виконанням  цього  Указу  покласти  на Главу 

Секретаріату Президента України. 

 

 

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 

 м. Київ, 7 лютого 2008 року 

          N 109/2008 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва