back

Зміни до "Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку"

09 червня 2020

 

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 432 внесено зміни до Постанови №329 «Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників . Внесено  наступні зміни:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним
особам ― підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, які:

  • сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи ― підприємця;
  • або зареєструвалися як фізичні особи ― підприємці у січні ― березні
    2020 р.;
  •  або отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам ― підприємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.

Допомога на дітей фізичним особам ― підприємцям, зазначеним в абзацах третьому та четвертому цього пункту, які звернулися за її призначенням у травні ― червні 2020 р., призначається та виплачується починаючи з травня 2020 року.”

2) в абзаці першому пункту 6 слова “одному з батьків (опікуну) на кожну дитину” замінити словами “одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дитина, на кожну таку дитину”;

3) абзаци другий і третій пункту 9 викласти у такій редакції:

“копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до10 років);

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;”;

4) абзаци другий і третій пункту 10 викласти у такій редакції:

  • “фотокопії свідоцтв про народження дітей або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків) чи виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);
  • фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК‒7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;”;

5) пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Для  підтвердження  даних  про одержувачів пенсій  та  допомоги, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, використовується інформація територіальних органів Пенсійного фонду України та інформація органів соціального захисту населення за результатами обміну електронними базами даних.

Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 10 цього Порядку, надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.

 

                                                                             Додаток до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 432)

До органу соціального захисту населення

_______________________________________________

(найменування органу соціального захисту населення)

від ___________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

категорія заявника _____________________, проживаю

                                                   (батько/мати, опікун)

за адресою _____________________________________,

номер телефону __________________;
адреса електронної пошти ________________,

тип документа __________________________________

                                                (паспорт громадянина України, _______________________________________________

              документ, що підтверджує право на постійне проживання

______________________________________________________________

 в Україні (для іноземця та особи без громадянства)

серія (за наявності) _______, номер ________________, виданий “___”________ ____ р., ____________________

_______________________________________________,

(ким видано документ)

строк дії паспорта “___”_______ ___р. (за наявності),

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________________

або відмітка про відмову від прийняття номера ______,

 (так/ні)

дата народження “ ___”_________  ____ р.,
стать __________________________________________,

(чоловік, жінка)

громадянство ___________________________________,

(громадянин України, іноземний громадянин,
особа без громадянства)

відмітка про державну реєстрацію фізичної особи ―
підприємця у січні — березні 2020 р. _______________,

                                                                          (так/ні) 

відмітка про звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (пенсіонер, особа з інвалідністю) ___________________

                                                                                     (так/ні)    

ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям,
які обрали спрощену систему оподаткування і належать до
першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження,

серія _______, номер _______________, видане “____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису ________________, дата актового запису “___”________20___ р.

2. Свідоцтво про народження,

серія _______, номер _______________, видане “____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.

(ким видано документ)

3. Свідоцтво про народження,

серія ____, номер ___________, видане “____”___________ 20___ р., ________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису _________________, дата актового запису “___”__________ 20___ р.

Документ, що засвідчує народження дитини, виданий компетентними органами іноземної країни і легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України,  номер  (за наявності) _______________________, виданий “____”________   20___ р.

Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р.

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________,
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ__________________, назва ______________________________________.

До заяви прикріплені скановані копії таких документів:

свідоцтв про народження або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України ______ (так/ні);

довідки з Пенсійного  фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК‒7), крім осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ________ (так/ні);

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).

 

Номер заяви __________

 

           __________
                    (підпис)

“___”____________ 20___ р.”.

_____________________

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва