Корюківська РДА
  Анонси  Інформації управління Казначейства

  Назад

  Всеукраїнський тиждень права або 30 статей Загальної декларації прав людини


  На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права» з 05 по 09 грудня заплановано проведення заходів з загальнодержавного тижня права. Зокрема, у проведенні Всеукраїнського тижня права приймає участь і Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області (далі - Головне управління). План заходів щодо участі Головного управління у проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня права затверджено наказом Головного управління від 10.11.2016 № 350.

  Нагадаємо історію святкування Тижня права.

  Згідно з Указом Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008, враховуючи важливе значення правової освіти в розбудові України як правової держави, з метою виховання у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини, започатковано проведення Всеукраїнського тижня права. Він проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

  Отже, щороку, починаючи з 2008 року в тиждень, що включає 10 грудня ми святкуємо День прав людини, на рівні окремої людини, груп, організацій, установ, підприємств, тощо. День прав людини, що відзначався в 2008 році проходив під гаслом «Гідність і справедливість для всіх нас». Зазвичай святкування Тижня права супроводжується проведенням заходів з популяризації знань про людські права та Загальної декларації прав людини.

  Слід зазначити, що Загальна декларація прав людини – це рішення Генеральної Асамблеї ООН, яке є найавторитетнішим джерелом міжнародних норм щодо прав людини. Загальна декларація разом з Міжнародними пактами про права людини іноді позначається як Міжнародний Білль про права людини.

  Загальна декларація прав людини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в паризькому палаці Шайо. Її перекладено принаймні 375 мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона мала рекомендаційний характер, містила 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інституції міжнародних угод, регіональних та національних конституцій та законів.

  «Міжнародний Білль про права людини» прийнято Генеральною Асамблеєю у 1966 році по затвердженні двох Міжнародних пактів: «Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права» та «Міжнародного пакту про громадянські і політичні права».

  Україна ратифікувала ці пакти у 1973 році. Те ж саме зробили понад сто інших країн світу, які зобов'язалися привести своє національне законодавство у відповідність до прописаних у пактах вимог. Міжнародно-правові акти отримали верховенство над внутрішнім законодавством. І це надало можливість громадянину, чиї політичні чи громадянські права порушені, звернутися за захистом безпосередньо до Комітету з прав людини при ООН, якщо він вичерпав можливості захисту, надані національним законодавством. Якщо ж певне право людини не отримало конституційного закріплення з боку держави, воно визнається таким на основі міжнародних акті.

  Отже, наведемо «30 заповідей» Загальної декларації прав людини:

  1. Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства.

  2. Кожна людина повинна мати всi права i всi свободи, проголошенi цiєю Декларацiєю, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального чи соцiального походження, майнового, станового або iншого становища. Крiм того, не повинно проводитися нiякого розрiзнення на основi полiтичного, правового або мiжнародного статусу країни або територiї, до якої людина належить, незалежно вiд того, чи є ця територiя незалежною, пiдопiчною, несамоврядованою або як-небудь iнакше обмеженою у своєму суверенiтетi.

  3. Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту недоторканнiсть.

  4. Нiхто не повинен бути в рабствi або у пiдневiльному станi; рабство i работоргiвля забороняються в усiх їх видах.

  5. Нiхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гiднiсть, поводження i покарання.

  6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктностi.

  7. Всi люди рiвнi перед законом i мають право, без будь-якої рiзницi, на рiвний їх захист законом. Усi люди мають право на рiвний захист вiд якої б то не було дискримiнацiї, що порушує цю Декларацiю, i вiд якого б то не було пiдбурювання до такої дискримiнацiї.

  8. Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними нацiональними судами в разi порушення її основних прав, наданих їй Конституцiєю або законом.

  9. Нiхто не може зазнавати безпiдставного арешту, затримання або вигнання.

  10. Кожна людина, для визначення її прав i обов'язкiв i для встановлення обгрунтованостi пред'явленого їй кримiнального обвинувачення, має право, на основi повної рiвностi, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно i з додержанням усiх вимог справедливостi незалежним i безстороннiм судом.

  11. Кожна людина, обвинувачена у вчиненнi злочину, має право вважатися невинною доти, поки її виннiсть не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усi можливостi для захисту. Нiхто не може бути засуджений за злочин на пiдставi вчинення будь-якого дiяння або за бездiяльнiсть, якi пiд час їх вчинення не становили злочину за нацiональними законами або за мiжнародним правом. Не може також накладатись покарання тяжче вiд того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину.

  12. Нiхто не може зазнавати безпiдставного втручання у його особисте i сiмейне життя, безпiдставного посягання на недоторканнiсть його житла, тайну його кореспонденцiї або на його честь i репутацiю. Кожна людина має право на захист закону вiд такого втручання або таких посягань.

  13. Кожна людина має право вiльно пересуватися i обирати собi мiсце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, i повертатися у свою країну.

  14. Кожна людина має право шукати притулку вiд переслiдувань в iнших країнах i користуватися цим притулком. Це право не може бути використане в разi переслiдування, яке в дiйсностi грунтується на вчиненнi неполiтичного злочину, або дiяння, що суперечить цiлям i принципам Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

  15. Кожна людина має право на громадянство. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений громадянства або права змiнити своє громадянство.

  16. Чоловiки i жiнки, якi досягли повнолiття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, нацiональностi або релiгiї одружуватися i засновувати сiм'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження пiд час шлюбу та пiд час його розiрвання. Шлюб може укладатися тiльки при вiльнiй i повнiй згодi сторiн, що одружуються. Сiм'я є природним i основним осередком суспiльства i має право на захист з боку суспiльства та держави.

  17. Кожна людина має право володiти майном як одноособово, так i разом з iншими. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений свого майна.

  18. Кожна людина має право на свободу думки, совiстi i релiгiї; це право включає свободу змiнювати свою релiгiю або переконання i свободу сповiдувати свою релiгiю або переконання як одноособово, так i разом з iншими, прилюдним або приватним порядком в ученнi, богослужiннi i виконаннi релiгiйних та ритуальних обрядiв.

  19. Кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати i поширювати iнформацiю та iдеї будь-якими засобами i незалежно вiд державних кордонiв.

  20. Кожна людина має право на свободу мирних зборiв i асоцiацiй. Нiхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоцiацiї.

  21. Кожна людина має право брати участь в управлiннi своєю країною безпосередньо або через вiльно обраних представникiв. Кожна людина має право рiвного доступу до державної служби в своїй країнi. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у перiодичних i нефальсифiкованих виборах, якi повиннi провадитись при загальному i рiвному виборчому правi шляхом таємного голосування або ж через iншi рiвнозначнi форми, що забезпечують свободу голосування.

  22. Кожна людина, як член суспiльства, має право на соцiальне забезпечення i на здійснення необхiдних для пiдтримання її гiдностi i для вiльного розвитку її особи прав у економiчнiй, соцiальнiй i культурнiй галузях за допомогою нацiональних зусиль i мiжнародного спiвробiтництва та вiдповiдно до структури i ресурсiв кожної держави.

  23. Кожна людина має право на працю, на вiльний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови працi та на захист вiд безробiття. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату за рiвну працю. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну винагороду, яка забезпечує гiдне людини iснування, її самої та її сiм'ї, i яка в разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального забезпечення. Кожна людина має право створювати професiйнi спiлки i входити до професiйних спiлок для захисту своїх iнтересiв.

  24. Кожна людина має право на вiдпочинок i дозвiлля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану перiодичну вiдпустку.

  25. Кожна людина має право на такий життєвий рiвень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхiдне соцiальне обслуговування, який є необхiдним для пiдтримання здоров'я i добробуту її самої та її сiм'ї, i право на забезпечення в разi безробiття, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи iншого випадку втрати засобiв до iснування через незалежнi вiд неї обставини.

  Материнство i дитинство дають право на особливе пiклування i допомогу. Всi дiти, народженi у шлюбi або поза шлюбом, повиннi користуватися однаковим соцiальним захистом.

  26. Кожна людина має право на освiту. Освiта повинна бути безплатною, хоча б початкова i загальна. Початкова освiта повинна бути обов'язковою. Технiчна i професiйна освiта повинна бути загальнодоступною, а вища освiта повинна бути однаково доступною для всiх на основi здiбностей кожного. Освiта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи i збiльшення поваги до прав людини i основних свобод. Освiта повинна сприяти взаєморозумiнню, терпимостi i дружбi мiж усiма народами, расовими або релiгiйними групами i повинна сприяти дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй по пiдтриманню миру. Батьки мають право прiоритету у виборi виду освiти для своїх малолiтнiх дiтей.

  27. Кожна людина має право вiльно брати участь у культурному життi суспiльства, втiшатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресi i користуватися його благами. Кожна людина має право на захист її моральних i матерiальних iнтересiв, що є результатом наукових, лiтературних або художнiх праць, автором яких вона є.

  28. Кожна людина має право на соцiальний i мiжнародний порядок, при якому права i свободи, викладенi в цiй Декларацiї, можуть бути повнiстю здiйсненi.

  29. Кожна людина має обов'язки перед суспiльством, у якому тiльки й можливий вiльний i повний розвиток її особи. При здiйсненнi своїх прав i свобод кожна людина повинна зазнавати тiльки таких обмежень, якi встановленi законом виключно з метою забезпечення належного визнання i поваги прав i свобод iнших та забезпечення справедливих вимог моралi, громадського порядку i загального добробуту в демократичному суспiльствi. Здiйснення цих прав i свобод нi в якому разi не повинно суперечити цiлям i принципам Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

  30. Нiщо у цiй Декларацiї не може бути витлумачено як надання будь-якiй державi, групi осiб або окремим особам права займатися будь-якою дiяльнiстю або вчиняти дiї, спрямованi на знищення прав i свобод, викладених у цiй Декларацiї.

  Підсумовуючи наведене, слід відзначити, що Загальна декларація з прав людини направлена, зокрема, на: визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм'ї, рiвних і невiд'ємних їх прав та є основою свободи, справедливостi та загального миру; охорону прав людини силою закону; сприяння розвитковi дружнiх вiдносин мiж народами.

  Увага!

  Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста з інформаційних технологій та захисту інформації Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області.


  Умови проведення конкурсу

  Клієнтам Державної Казначейської служби України


  УВАГА! З 01 вересня 2015 року продаж носіїв ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування програмно-технічного комплексу «КЛІЄНТ КАЗНАЧЕЙСТВА-КАЗНАЧЕЙСТВО» виробництва ТОВ «АВТОР» буде здійснюватися через ТОВ «О-2», що являється авторизованим бізнес-партнером та дилером з продажу продукції ТОВ «АВТОР» (установчі документи розміщено нижче за посиланням).

  Шановні клієнти!

  Для того, щоб швидко та зручно обробити Ваші запити на закупівлю носіїв ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» розроблено спеціальну процедуру, яка відпрацьована з багатьма державними установами та бюджетними організаціями і є максимально простою.

  Для замовлення/придбання носіїв Вам необхідно заповнити та надіслати 4 (чотири) документи в електронному вигляді на електронну адресу: sales@o2.kiev.ua

  а саме:

  1. Повністю заповнену заявку (у текстовому форматі WORD)

  2. Договір (у текстовому форматі WORD)

  3. Довіреність (довіреність має бути обов'язково повністю заповнена: вказати номер та дату видачі. Звертаємо Вашу увагу, що цією ж датою буде оформлено весь пакет документів: договір, рахунок, видаткова накладна).

  4. Гарантійний лист про оплату (гарантійний лист заповнюється у вільній формі із зазначенням строків оплати, наявність гарантійного листа дозволяє отримати повний пакет документів разом із товаром).

  Доставка документів та товару здійснюється послугами Нової пошти (за відсутністю відділень НП – Укрпоштою) за рахунок ТОВ «О-2».

  Строк обробки заявок та відправки документів/товару – 2 робочі дні.

  Ціни та зображення товару (Прайс)

  Звертаємо Вашу увагу, що в роботу приймаються тільки ті запити, що відповідають описаній вище процедурі (повністю і коректно заповнені документи у відповідному форматі, перелік вказано вище)!

  УВАГА! Шановні клієнти! заборонено вносити зміни або доповнювати додатковими реквізитами отримані Вами оригінали документів на постачання засобів

  криптографічного захисту інформації (наприклад: виправляти номер або дату договору поставки та накладної на відпуск товару).

  Дякуємо за розуміння!

  За додатковою інформацією/консультаціями звертатися за телефоном: (044) 585 42 90 (багатоканальний) та електронною адресою: sales@o2.kiev.ua

  ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство»
  Керівництво користувача

  КОНЦЕПЦІЯ
  розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України
  на 2015-2017 роки

  Деталізація процесу підключення клієнтів до СДО

  1. Прийняття клієнтом рішення про підключення до СДО (інформувати клієнта про необхідність мінімальних вимог: а)наявність підключення до мережі internet; б) можливість придбання НКІ; в) наявність робочого місця з акредитованим антивірусним ПЗ;

  заповнення анкети та передача анкети в орган казначейства, де обслуговується клієнт (в електронному або паперовому вигляді операціоністу в якого обслуговується клієнт);

  2. На основі отриманої анкети юридичний підрозділ органу казначейства готує договір на дистанційне обслуговування;

  підписання Договору та додатків 1, 5, 6, 7 до нього (решта додатків підписується по факту виконання процедур, які описані у даних додатках);

  видання наказу ГУДКС щодо призначення адміністраторів ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство»;

  внесення адміністраторами СДО даних Клієнта в реєстр користувачів СДО http://sdo.dksu.gov.ua (з моменту внесення клієнта у реєстр в ДКСУ починається формування диску з крипто сервером? Куди саме має надсилатись диск з криптосервером, звідки про адресу взнає ДКСУ?);

  3. Придбання клієнтом сертифікованих НКІ, що відповідають вимогам додатку 6 до Договору (зорієнтувати клієнтів щодо кількості необхідних НКІ; надати клієнтам координати виробників та перелік сертифікованих НКІ, сумісних з СДО);

  4. Відповідно до п.6.7.1 Договору видання клієнтом наказу про призначення відповідальних працівників за роботу клієнтської частини СДО та працівників, яким надається право накладання печатки та підписів у СДО.

  5. Підготовка та передача клієнтом пакету документів на генерацію ЕЦП.

  Для проведення процедури реєстрації, заявник (довірена особа) подає такі документи:

  1) супровідний лист, в якому заявник (довірена особа) зазначає комплект поданих документів для проведення процедури реєстрації заявника та формування посиленого сертифікату ключа підписувача;

  2) заповнену заяву про реєстрацію в АЦСК ДКСУ (додаток 2), підписану заявником та засвідчену відбитком печатки установи;

  3) заповнену заяву про формування посиленого сертифікату відкритого ключа підписувача у АЦСК ДКСУ (додаток 1);

  4) заяву-приєднання до договору, підписану заявником та засвідчену відбитком печатки установи;

  5) копію довідки про внесення установи до ЄДРПОУ засвідчену відбитком печатки установи;

  6) копію документа про призначення підписувача на посаду, засвідчену відбитком печатки установи;

  7) копію документа про призначення керівника, який підписав заяву про реєстрацію підписувача, засвідчену відбитком печатки установи;

  8) копії 1 – 4 сторінок паспорту підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;

  9) довіреність (у разі якщо заявник представлений довіреною особою). Довіреність засвідчується підписом керівника та відбитком печатки організації (установи);

  10) копію документа про призначення відповідальних за експлуатацію клієнтської частини технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» та про надання посадовим особам права накладання електронного цифрового підпису (печатки установи, першого підпису та другого підпису).

  (Регламент АЦСК п.10.3) : http://acsk.treasury.gov.ua/reglament_robot/

  Форми документів: http://acsk.treasury.gov.ua/formi_documentiv/ )

  6. Отримання від ДКСУ CD-диску з криптосервером клієнта (бажано, щоб диск надсилався на адресу ВПР, у якому ослуговується клієнт, а не на адресу ГУДКСУ).

  7. Візит Клієнта у ВПР для генерації, сертифікації ключів, та запису ключів на НКІ (а також передача клієнту запечатаного пакету з CD-диском криптосервера).

  Клієнту при собі мати: а) НКІ п.4; б) наказ п.3; в) оформлений пакет документів п.5 (надалі пакет документів зберігатиметься у ВПР);

  8. Інсталяція клієнтом клієнтського програмного забезпечення (крипто-сервер та ClientCorp2.exe); перевірка доступу до СДО (чи буде працювати через проксі-сервер?); підписання акту про підключення до СДО – додаток2; передача акту (разом з заявками на доступ п.9) в орган казначейства, де обслуговується клієнт, підписання акту казначеями (акт зберігається з договором у справі клієнта).

  9. Заповнення клієнтом заявок на доступ користувачів до СДО; заявки передаються (разом з Актом підключення п.8) в орган казначейства та зберігаються з Договором у справі клієнта; скановані заявки передаються в Головне управління казначейства для адміністраторів СДО; надання доступу користувачам адміністраторами СДО.

  10. Отримання клієнтом повідомлення про термін початку роботи в СДО. (що за повідомлення? емейл? повідомлення через інтерфейс СДО? чому не відразу робота в СДО?)


  ОПИС ПРОЦЕСУ ІНСТАЛЯЦІЇ КРИПТОСЕРВЕРУ ТА СДО

  Клієнт вже купив картрідер (КР-371 416грн.) і криптокартку (CryptoCard-337 520грн.) та згенерував у нас ЕЦП.

  При інсталяції клієнтської частини СДО головна проблема - що немає чіткої інструкції що за чим інсталювати і як воно має виглядати.

  Працювали з клієнтом через TeamViewer (https://www.teamviewer.com/uk/). Коли паролі треба було вводити, то він нас відключав. Почали інсталювати криптосервер - з ним більш менш усе зрозуміло. Але... я його особисто бачив перший раз в житті... бо працівникам ГУ він не надавався... дивились на то все, як баран на нові ворота.

  Поставили криптосервер і ... не знаємо що далі робити :) Почали посилання шукати на СДО і чисто випадково  знайшли ще на диску exe-файл ClientCorp2.ехе. Виявляється його спочатку треба проінсталювати, він Java підкидає, створює ярлик на робочому столі і ще якісь там скрипти відпрацьовує.

  Ярлик створений на роб. столі виявився неробочим. Посилання на СДО витягнули з вітки новин — Горовий В.В. колись кидав http://localhost/ibank/login.aspx?lang=UK

  СДО працює тільки з 7-го експлорера, може ще з якогось браузера піде, але... мозіла, наприклад, не захотіла побачити крипто картку.

  З криптокарткою теж проблеми невеликі були. У системі ХР не знайшлось драйверів під картрідер. На сайті Автора їх теж немає - а лише розміщено повідомлення, що то стандартна бібліотека майкрософт. А на сайті майкрософт лише драйвери під Win 7 і 8, а під ХР не було... Добре, що наші захисники згадали, що якісь дрова нам ДКСУ підкидав ftp://10.5.1.60/rv/UsbccidDrv.zip - це стандартна бібліотека, вона під картрідер Автора підійшло теж. Зручно, що підкинули клієнту через файлообмін TeamViewer.

  Після того, як все про інсталювали, відділ ППЗ звертався в ДКСУ, щоб нам дали доступ до реальної бази, і потім в реальну базу підтягували клієнта. Після цього надавали клієнту доступ до АРМів СДО.

  За день можна справитись - до обіду інсталювали, а після обіду ППЗ давали доступи і лише на наступний день клієнт вже зайшов в систему. Це перший клієнт так, далі сподіваємось швидше вже процес буде йти.

  Відразу потім через TeamViewer покрутили з ним СДО - що і як. Показали де які рахунки дивитись, як виписку друкувати і поки все. В принципі клієнт лишився задоволений, але сам він навряд чи встановив би це все...

  Ну ще загітували його, щоб докупляв криптокартки на підписання платіжок :).

  АНКЕТА
  клієнта для підключення до системи дистанційного обслуговування

  Приклади заповнення:


  Заявки
  про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів
  «Клієнт Казначейства – Казначейство»  Акту
  про підключення КЛПЗ «Чернігівська центральна районна лікарня» до системи дистанційного обслуговування
  «Клієнт Казначейства – Казначейство»  Договіру
  про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» (між Управлінням Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області та Олександрівською сільською радою)  Кроки після придбання ключів:

  3. Придбання клієнтом сертифікованих НКІ, що відповідають вимогам додатку 6 до Договору;

  4. Відповідно до п.6.7.1 Договору видання клієнтом наказу про призначення відповідальних працівників за роботу клієнтської частини СДО та працівників, яким надається право накладання печатки та підписів у СДО.

  5. Підготовка та передача клієнтом пакету документів на генерацію ЕЦП.

  Для проведення процедури реєстрації, заявник (довірена особа) подає такі документи:

  • 1) супровідний лист, в якому заявник (довірена особа) зазначає комплект поданих документів для проведення процедури реєстрації заявника та формування посиленого сертифікату ключа підписувача;

  • 2) заповнену заяву про реєстрацію в АЦСК ДКСУ (додаток 2), підписану заявником та засвідчену відбитком печатки установи;

  • 3) заповнену заяву про формування посиленого сертифікату відкритого ключа підписувача у АЦСК ДКСУ (додаток 1);

  • 4) заяву-приєднання до договору, підписану заявником та засвідчену відбитком печатки установи;

  • 5) копію довідки про внесення установи до ЄДРПОУ засвідчену відбитком печатки установи;

  • 6) копію документа про призначення підписувача на посаду, засвідчену відбитком печатки установи;

  • 7) копію документа про призначення керівника, який підписав заяву про реєстрацію підписувача, засвідчену відбитком печатки установи;

  • 8) копії 1 – 4 сторінок паспорту підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;

  • 9) довіреність (у разі якщо заявник представлений довіреною особою). Довіреність засвідчується підписом керівника та відбитком печатки організації (установи);

  • 10) копію документа про призначення відповідальних за експлуатацію клієнтської частини технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» та про надання посадовим особам права накладання електронного цифрового підпису (печатки установи, першого підпису та другого підпису).

  Форми документів: http://acsk.treasury.gov.ua/formi_documentiv/ )

  6. Отримання від ДКСУ CD-диску з криптосервером клієнта (бажано, щоб диск надсилався на адресу ВПР, у якому ослуговується клієнт, а не на адресу ГУДКСУ).

  7. Візит Клієнта у ВПР для генерації, сертифікації ключів, та запису ключів на НКІ (а також передача клієнту запечатаного пакету з CD-диском криптосервера).

  Клієнту при собі мати: а) НКІ п.4; б) наказ п.3; в) оформлений пакет документів п.5 (надалі пакет документів зберігатиметься у ВПР);

  8. Інсталяція клієнтом клієнтського програмного забезпечення (крипто-сервер та ClientCorp2.exe); перевірка доступу до СДО (чи буде працювати через проксі-сервер?); підписання акту про підключення до СДО – додаток2; передача акту (разом з заявками на доступ п.9) в орган казначейства, де обслуговується клієнт, підписання акту казначеями (акт зберігається з договором у справі клієнта).

  9. Заповнення клієнтом заявок на доступ користувачів до СДО; заявки передаються (разом з Актом підключення п.8) в орган казначейства та зберігаються з Договором у справі клієнта; скановані заявки передаються в Головне управління казначейства для адміністраторів СДО; надання доступу користувачам адміністраторами СДО.

  10. Отримання клієнтом повідомлення про термін початку роботи в СДО. (що за повідомлення? емейл? повідомлення через інтерфейс СДО? чому не відразу робота в СДО?)

  Назад  11 Травня 2018 11:12
  10 Травня 2018 15:06